UXDE dot Net Wordpress Themes

Prekomerne obremenitve cest s tovornimi vozili

V času, ko je sredstev za ceste vedno premalo, je pomembno, da imajo občinske uprave pregled nad dogajanji na občinskih cestah. Dogovori z investitorji gradenj različnih objektov o delitvi stroškov zaradi povečanega tovornega prometa in nadomestila za izredne prevoze so lahko dodatni vir prepotrebnih sredstev za obnovo cest.

Prekomerna prometna obremenitev javne ceste s tovornimi vozili je začasno ali trajno povečanje prometa tovornih vozil na določeni izvorno ciljni relaciji, ki poteka po odseku javne ceste in je posledica izvajanja večjih investicijskih projektov ali izkoriščanja in gospodarjenja z naravnimi surovinami.

Pri prekomerni prometni obremenitvi javne ceste mora povzročitelj nositi sorazmeren del stroškov investicijskega vzdrževanja javne ceste, katerega vzrok je povečana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprečnem obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno.

Pričakovano povečanje prometne obremenitve javne ceste s tovornimi vozili ugotavlja upravljavec javne ceste:v postopku izdaje smernic in mnenja k prostorskemu aktu, v postopku izdaje dovoljenj za gradnjo, ki bo vir povečane prometne obremenitve javne ceste s tovornimi vozili, ali neposredno s štetjem, če je prometna obremenitev javne ceste že nastala, upravljavec pa s strani povzročitelja obremenitve predhodno ni bil seznanjen z gradnjo objekta ali drugim posegom.

Prekomerna prometna obremenitev se lahko začne izvajati po sklenitvi pogodbe med upravljavcem javne ceste in investitorjem objekta oziroma nosilcem rudarske ali vodne pravice, s katero so opredeljene vse medsebojne obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo javne ceste po prenehanju obremenitve, kakor tudi obveznosti v zvezi s povečanim rednim vzdrževanjem ceste v času trajanja povečane obremenitve.

Potrebni ukrepi in delititev stroškov se določi na osnovi metodologije za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili.

Kontrola tovornega prometa dobro poteka na avtocestah in državnih cestah v upravljanju DRSC, slabši nadzor nad tovornim prometom pa imajo občine na svojih cestah.  Na podlagi zakona o cestah in pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili investitorji gradnje objektov vlagajo v državne ceste, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste. Sklenjeni so dogovori o vlaganju več miljonov evrov.

 

Tovorna vozila pogosto presegajo dovoljene obremenitve.

Po besedah Matija Mavriča iz podjetja Cestel, ki izvaja tehtanja in merjanja dimenzij tovornih vozil, je preobremenjenih več kot 50 odstotkov tovornih vozil, ki jih kontrolirajo. Letno preverijo več kot 10.000 vozil na avtocestah in državnih cestah v upravljanju Direkcije RS za ceste.

V času, ko je sredstev za ceste vedno premalo, je pomembno, da imajo občinske uprave pregled  nad dogajanji na občinskih cestah in z uporabo omenjenih predpisov sklepajo dogovore z investitorji različnih objektov o delitvi stroškov  za obnovo občinskih cest.

Več o prekomernih prometnih obremenitvah cest s tovornimi vozili lahko zveste na seminarju, ki bo 31. Januarja 2013 v Hotelu Mons v Ljubljani. Več o seminarju tukaj.

Koristne povezave