UXDE dot Net Wordpress Themes

Vlada ustanovila posebno skupino za spremljanje stanja in vodenje prometa

Posebno skupino, ki jo je potrdila vlada na seji 17. januarja 2013, vodi  predstavnik ministrstva pristojnega za promet, v njej pa so še predstavniki Policije, DARS, DRSC in ostali.

Nastanek skupine je povezan z dogodki ob zastojih zaradi močnega sneženja v decembru 2012 in  v letošnjem januarju, ko v medijih prevladuje prepričanje, da DARS svojega dela ni opravil optimalno. Po besedah ministra Zvoneta Černača so slovenske avtoceste v dobrem stanju, izboljšati pa je potrebno pretočnost ob nepredvidenih dogodkih.

Na DARSU trdijo, da največjo težavo pri izvajanju zimske službe predstavljajo tovorna vozila, ki se ne izločajo. Zakaj se ne izločajo in kdo je izločanje dolžan urediti, so vprašanja, ki si jih vsi odgovorni postavljajo že več let zapored, a nanj ne znajo odgovoriti z ustreznimi sistemskimi ukrepi. Po zadnjem sneženju pa strokovnjaki opozarjajo tudi, da DARS prepozno začenja z akcijami ter da bi morali okrepiti ekipe na najbolj kritičnih točkah. Po mnenju strokovnjakov se za načrtovanje ukrepov in obveščanje javnosti tudi ne uporabljajo ustrezno vse informacije, ki se sicer zbirajo in analizirajo.

Po besedah ministra Černača bo v prostorih nadzornega centra Dragomelj v letu dni, najkasneje do 1.1.2014 pričel delovati Nacionalni center za upravljanje prometa, katerega naloga bo spremljanje stanja in vodenja prometa na slovenskem avtocestnem in državnem cestnem omrežju.  Do vzpostavitve centra pa bo njegove naloge opravljala posebna skupina, ki jo je 17. januarja na seji potrdila vlada in ki jo vodi predstavnik ministrstva pristojnega za promet, v njej pa so še predstavniki Policije, DARS, DRSC in ostali.

Za leto 2013 je minister Černač napovedal, da bodo vzdrževalna dela na avtocestah organizirana tako, da promet ne bo oviran in bo v vseh letnih obdobjih ( ne glede na izvedbo del ) potekal tekoče. Poleg ustrezne organiziranosti na ravni DARSa bo k temu pripomogla določba dodatka h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje AC, ki je bil sklenjen v decembru 2012, ki določa obveznost koncesionarja, da mora v vseh razmerah zagotavljati varnost in pretočnost prometa na avtocestah. Za vse vnaprej predvidene zapore avtocest, ki imajo za posledico večje omejitve prometa, pa mora DARS predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za promet. Soglasja ne bo, če načrt izvedbe del ne bo izkazoval normalne pretočnosti tudi v času izvajanja del.

Koristne povezave