UXDE dot Net Wordpress Themes

S pepelom, žlindro in asfaltom zasipali vrtačo

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Z njo smo se pogovarjali o odpadkih, ki nastanejo pri vzdrževanju in gradnji cest. 

O odpadkih pri gradnji oziroma obnovah cest se v zadnjem času veliko govori, predvsem z vidika recikliranja in ponovne uporabe. Imate mogoče podatke v kolikšni meri se gradbene odpadke reciklira in ponovno uporabi? Oziroma kaj se s temi odpadki dogaja v praksi?

Po podatkih Statističnega urada je v Sloveniji je v letu 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega približno 5 milijonov ton gradbenih odpadkov, to je 59% vseh nastalih odpadkov. Količina nastalih gradbenih odpadkov se je glede na leto 2017 povečala za skoraj dvakrat (za 83 %). Skoraj 8 milijonov ton odpadkov je bilo predelanih s končnimi postopki predelave, malo več kot 349.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 42 % več odpadkov kot v 2017; predelala se je predvsem večja količina gradbenih odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo predvsem za zasipanje). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 10 % manjša kot v 2017. Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, to je dober odstotek manj kot v prejšnjem letu. Med odloženimi odpadki je bilo 16 % gradbenih odpadkov.

Kdo je pravzaprav odgovoren za odpadke, ki so povezani s cestami?

V postopku ravnanja z gradbenimi odpadki delimo gradbene odpadke po povzročiteljih odpadkov in sicer :

  • gradbeni odpadki iz dejavnosti izvajanja investicijske gradnje (odpadki investitorja) in
  • gradbeni odpadki iz dejavnosti izvajanja gradbenih del (odpadki izvajalca gradbenih del) 

Odpadki investitorja so odpadki, ki jih povzročijo investitorji z izvajanjem oziroma naročilom raznih investicijskih del (npr. odpadki iz rušitve objektov, adaptacij, viški izkopov zemljin, …). Za njihovo ustrezno ravnanje je v celoti odgovoren investitor, ki mora zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi predvsem s strani izvajalcev gradbenih del. Ustrezno ravnanje pomeni začasno skladiščenje na področju gradbišča ali na območju objekta v katerem se izvajajo gradbena dela, ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela in so prirejeni za odvoz brez prekladanja. Pri tem je potrebno odpadke označiti in oddati skladno z Uredbo o odpadkih.

Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Odpadki, ki nastanejo iz dejavnosti izvajanja gradbenih del  so odpadki, ki jih kot izvajalci gradbenih del povzročijo z izvajanjem svoje proizvodne in storitvene dejavnosti (npr. odpadni beton iz gradnje, odpadni les, steklo, ostanki gipsa, odpadna izolacija, odpadna embalaža, …). Za njihovo ustrezno ravnanje so odgovorni gradbeni izvajalci.

Kako bi moralo ločevanje odpadkov potekati pri izvajalcih del na cestah?

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

Podjetje, ki izvaja gradbena dela mora ločeno zbirati odpadke, ki nastanejo pri dejavnosti izvajanja gradbenih del (ne odpadke, ki nastanejo zaradi rušitve objektov, adaptacij, pri izkopih zemljin, …, ker je za njihovo ustrezno ravnanje v celoti odgovoren investitor). Odpadke je potrebno odlagati v za to določene zabojnike, ki morajo biti pravilno označeni. Oddajati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem in ob vsakokratni oddaji pridobiti evidenčni list. Letno je treba poročati. Zaradi lažjega poročanja se priporoča izdelava evidence odpadkov, saj sprotno vpisovanje bistveno olajša letno poročanje.

Je pravilno ravnaje z odpadki drago?

Pravilno ravnanje z odpadki je sicer zakonodajna zahteva, vendar to ne pomeni pomeni  za podjetja povišanja stroškov. Če odpadke dosledno ločujemo, varujemo okolje in s tem tudi varčujemo. Ločeno zbiranje odpadkov je naša skupna odgovornost. S pravilnim ločevanjem pripomoremo k učinkovitejši nadaljnji predelavi odpadkov ter ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in energije. 

Več na seminarju Obveznosti in odgovornosti pri ravnanju z gradbenimi odpadki

 

Koristne povezave