UXDE dot Net Wordpress Themes

Presoja ustavnega sodišča o kategorizaciji občinskih cest

Občinska cesta

Ustavno sodišče je ponovno razveljavilo dele odlokov o kategorizaciji občinskih javnih cest, ki se nanašajo na ceste, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti.

Ustavno sodišče je v Uradnem listu RS številka 97, izdanem 14.12.2012, razveljavilo dele odlokov o kategorizaciji občinskih javnih cest, ki se nanašajo na ceste, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni razlastila.

V postopku pred Ustavnim so­diščem nosi vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. V primeru, da je pobudnik občino pozval k ureditvi zadeve in jo opozoril, da bo v nasprotnem primeru predlagal začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji ter občino opozoril da je Ustavno sodišče sprejelo že vrsto enakih odločitev o protiustav­nosti občinskih predpisov o kategorizaciji javnih cest ter to izkaže, ustavno sodišče odloči, da je občina dolžna povrniti pobudniku njegove stroške, ki jih je imel z vložitvijo.

Kdaj občina cesto kategorizira?

Očina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pri­dobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.

Občina vsako leto v proračunu nameni del sredstev za urejanje razmerij z lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste. Zaradi omejenih finanč­nih zmožnosti naj bi ureditev vseh takšnih razmerij trajala več let.

 

Koristne povezave