Posvet Občinske ceste

Posvet Občinske ceste

Datum
22.05.2014 - 23.05.2014
9:30 - 15:00

Lokacija
Grand Hotel Metropol, Portorož

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Posvet Občinske ceste32.200 kilometrov občinskih cest v Sloveniji predstavlja velik izziv zagotavljanja prevoznosti, prometne varnosti in zadovoljstva uporabnikov cest. Predstavitve novih predpisov, trendov na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva občinskih cest, novih tehnologij in materialov, bomo združili s primeri dobrih praks 22. in 23. maja v Portorožu. 


Vabimo:
– župane,
– odgovorne za ceste na občinah,
– predstavnike vzdrževalcev cest,
– presojevalce prometne varnosti,
– predstavnike svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– ponudnike storitev, materialov in opreme za občinske ceste,
– projektante,
– druge katerih delo je povezano z občinskimi cestami.

PROGRAM:

22. maj 2014, četrtek
9.30 – 10.45

EVIDENCE IN PODATKI O CESTAH KOT OSNOVA ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZDRŽEVANJA CEST

Novosti na področju evidenc o cestah
Anton Švigelj, Direkcija RS za ceste
Prikaz novosti v zajemu podatkov o cestah
mag. Tomaž Gvozdanović, DFG Consulting, d.o.o.
Ocenjevanje poškodovanosti vozišča po metodi modificiranega švicarskega indeksa
Simon Žiberna, Gradbeni inštitut ZRMK

Evidenca javnih cest je računalniško vodena zbirka atributnih in prostorskih podatkov. Predstavljen bo osnutek Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih s poudarkom na novostih na področju osi javnih cest, slikovnega gradiva in štetja prometa. Sodobna tehnologija omogoča natančnejše zajeme podatkov o cestah in odpira nove možnosti za kakovostno gospodarjenje s cestami.

10.45 – 11.30

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Strategija vzdrževanja in izvajanje nadzora nad rednim vzdrževanjem cest v občini Kamnik
mag. Matjaž Srša in Sandi Borec, Občina Kamnik

Cilj Občine Kamnik je najboljše gospodarjenje s cestami z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Gospodarjenja s cestami so se lotili sistematično, od ocene stanja cest do priprave načrta vzdrževanja. Vodi jih načelo, da prihrankov ne prinaša zgolj izbira najugodnejšega ponudnika. Večje prihranke dosežejo s strokovnimi izvajalci, nadzor teh pa opravljajo skupaj z zunanjimi sodelavci.

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.30

VARSTVO OBČINSKIH CEST

Vpliv preobremenjenih tovornih vozil na vozišče in nadzor nad preobremenjenimi tovornimi vozili
Matija Mavrič, Cestel, d. o. o.
Kakšne prometne obremenitve lahko prenesejo stari in poškodovani mostovi?
mag. Aleš Žnidarič, Zavod za gradbeništvo Slovenije
Betonska vozišča – trajnostna rešitev
Lojzka Reščič, SLOCEM
Združenje slovenske cementne industrije

Občina mora kot dober gospodar nadzirati prevoze preobremenjenih tovornih vozil. S prepovedjo prometa po dotrajanih mostovih v upravljanju Direkcije RS za ceste pa se postavlja tudi vprašanje o stanju in dovoljenih obremenitvah občinskih mostov. Zanimivo bo tudi slišati, ali so betonska vozišča odgovor na čedalje večje obremenitve na naših cestah.

13.30 – 15.30

Odmor za individualna kosila

15.45 – 17.45

Ogled predora Markovec

Po vseh zapletih bi lahko gradnjo predora Markovec letos končali in ga predvidoma še pred začetkom letošnje zime odprli za promet. Potrebni sta še izvedba elektro in strojne opreme ter končanje gradbenih del. Kako je potekala gradnja in kakšne izkušnje so pomembne za investitorje, nadzor in izvajalce, da ne bo podobnih napak pri gradnji in obnovi cest v prihodnje.

23. maj 2014, petek
9.00 – 10.30

JAVNA NAROČILA

Novosti na področju javnih naročil
Milan Železnik, Evropski pravni center Maribor

V Uradnem listu 19 je bil 17. marca 2014 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-2E). Zakon določa pomembne novosti na področju domačih javnih naročil, ko ni potrebna objava javnega naročila v Uradnem listu EU. Novost je tudi možnost dopolnitve in spremembe ponudbe. Predstavljen bo postopek za izvajanje domačih javnih naročil.

11.00 – 12.00

Komisijski pregledi in prevzemi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
mag. Gordana Grahek, Direkcija RS za ceste

Kaj so investicijska vzdrževalna dela in kaj vzdrževalna dela v javno korist? Kako poteka sklic komisije, kdo so člani komisije, kakšne so obveznosti investitorja in izvajalca, katera dokazila je treba predložiti in kako poteka prevzem del.

12.00 – 13.00

KOLESARSKE POTI

Primeri dobrih in slabih praks izvedbe in urejanja kolesarske infrastrukture
mag. Polona Andrejčič Mušič

Projektiranje in načrtovanje kolesarskih površin je dostikrat veliko bolj zahtevno od projektiranja drugih prometnih površin, saj so kolesarji med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, kolesarske površine pa se ves čas prepletajo z drugimi prometnimi površinami. Kljub povečanju zanimanja za kolesarjenje razvoju kolesarske infrastrukture zaradi recesije grozi stagnacija. Dolžnost projektantov in upravljavcev je, da zaradi pomanjkanja sredstev izbirajo racionalne rešitve. Neodgovorno je, da se na račun varčevanja izbirajo nestrokovne in nevarne rešitve.


INFORMACIJE IN PRIJAVE
Prijave sprejemamo najkasneje do 12. maja 2014 oziroma do zapolnitve mest: po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, po telefaksu: 01 300 73 96 ali po e-pošti: info@educenter.si. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 320,00 EUR in vključuje DDV. Kotizacijo nakažite najkasneje do 21. maja 2014 na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 104-14, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

 

Prijava na: Posvet Občinske ceste

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....